Thursday, November 30, 2023
HomeNewsHello everyone, I hope everyone has a successful and favorable week. ...

Hello everyone, I hope everyone has a successful and favorable week. Those of you who are busy and do not have time to track information, do not worry about having MOSO.

Let’s goooooo! > Daily Alpha ## **Funding** – **DWF Labs** invests **$20 million** in DeFi Liquidity Protocol **Synthetix** (https://www.coindesk.com/ business/2023/03/20/market-maker-dwf-labs-invests-20m-in-defi-liquidity-protocol-synthetix/)(https://l.facebook.com/l.php?u=https% 3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fbusiness%2F2023%2F03%2F20%2Fmarket-maker-dwf-labs-invests-20m-in-defi-liquidity-protocol-synthetix%2F%3Ffbclid%3DIwAR0zf3TWYwJQp_BIMSgmxgzRwff22QriNHPpT8lrlej152Tn0yNUe1rPWOI&h=AT2LxTEOFdK_wcg7BXN0PcfFwjWBXs-0_4Si8tekJ2rNjQLG- 3oRaUblJQHh7-eD1TONRo6KC5TjclMgFkMlWYC7DbqsxVGPOfCTA_6xiWfmovkUkne7odathTHYJylqYbiopXc8XrJqR8LJWe4j&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **Flying Sheep Studios** nhận được **1,2 triệu USD** tài trợ (https://venturebeat.com/games/flying-sheep- studios-gets-german-government-funding-for-metaverse-game/)(https://l.facebook.com/l.php?u=h ttps%3A%2F%2Fventurebeat.com%2Fgames%2Fflying-sheep-studios-gets-german-government-funding-for-metaverse-game%2F%3Ffbclid%3DIwAR1UpkDdLJU28mB7l_wNtX9c31JsTbSsEqiCRs8prZj9yNlSYJh9wjPRbrY&h=AT3qAD5lrcaiYqOUdSVvsetLeOfYRb88ghv6Ir0_TbIgcSOEuooQD7-bWmfsSwLCOf0yvS9TmhSAa3FxJ07abJr4IwJnOxzVTiwiaKQ_Iv9hva4Qr4PYaqTSbr-RL04h2DIaPEombpIyDxZ_l8k2&__tn__=-UK-R&c(0 )=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **EOS Network Ventures** cam kết đầu tư **20 triệu USD **vào các dự án **EOS EVM và GameFi** (https://twitter.com/BigBeardSa…/status /1637611692031897600)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FBigBeardSamurai%2Fstatus%2F1637611692031897600%3Ffbclid%3DIwAR2Vxl6XyeMV7MEMV4eZSQ3n6ACIq8mF1X5yaU9ZMAyr-1Hm-mXlo08pyVo&h=AT3aRI__vNL0imBoiyX6W9n9eQkLEuOQ93JmPIfCtOmzLbkHzVIqRNHzk7VAuSfX0YJIqJacQC71sHUFw-4x3nrHQFbMVyB23ZR7dNZ91dfKE-9stkTIARtvQMh7rEIQDVKtk- yTc-jq_Pd20g _p&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) ## Drama về Defilama – Nhóm **DefiLlama** đã lục đục bởi việc **phát hành Token** và team sẽ chia ra làm **2 phiên bản ** (https://twitter.com/0xngmi/status/1637425043482222599)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2F0xngmi%2Fstatus%2F1637425043482222599% 3Ffbclid%3DIwAR2sY0BkhP1P6trITTxkRqnPrdJ_0xSvFV0e4vRWtj6PXwXGTgnmx8Z-Spc&h=AT11B6xT6w6VCAwS0Q-Ma3I-ek9dZsC_XKvBKVKQNwhKr3wzselhIKFDZGL6fgftpGoLvRD1f4DGghdlfpVDVcIhb8oSe7JZLqwyqc3kBjtuXhv0gt_sZcojHmEwrCOn4PdMjV5U4DN30NYkuTIC&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) -** Andre Cronje** lên tiếng** ủng hộ **nhóm hiện tại của DefiLlama (https://twitter.com /AndreCronj…/status/1637463174340390912)(https: //l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAndreCronjeTech%2Fstatus%2F1637463174340390912%3Ffbclid%3DIwAR3FUJnDbgIGho4K8-61gUuRNoYsx53qR-M4XVbDBEsWQHDSX0UJVroa6pI&h=AT3LIPAoi71nu-8oH0wocpKuqXIMtkeZPdw582IERUaPBzyJHOfDJ5DcGYgiqtOFmVcO3JR74PwxypVKx4ziioHpGVWb_iXVbjJe7zddIJTqccu6PnnYElcWqWEq4J1XrqpnMk0k-a_ltVGDjLDk&__tn__=-UK-R&c(0 )=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) ## Update dự án – **DEX SyncSwap **dựa trên zkSync đã chính thức ra mắt mạng lưới thử nghiệm Polygon zkEVM (https://twitter.com/syncswap/status/1637590083111927811?s= 20)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsyncswap%2Fstatus%2F1637590083111927811%3Fs%3D20%26fbclid%3DIwAR3PUFPzZo3ZXl0mjsPiJeB5QJiHDbdzLmHWrDC9lg6w2SEJW47aA2JBY_M&h=AT04K-0MeLq-1T5Lw9iKP-GkvAhbOO89FeIU37sKuqD4L7afvkM7ARtINmw_8eP8gDEXpdesS7zS5Bnap72d2jAuXAI6PYwyi2_b8GWv3 -T-trYRNHDeZ8spVuJaDxQSXpAMZHjKRuQ9k XQMaLD3&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **Starknet **sẽ **phát hành **bản Alpha **v0.11.0** trên mạng thử nghiệm và nâng cấp mạng chính (https://twitter. com/starknet/status/1637378374673858561)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fstarknet%2Fstatus%2F1637378374673858561%3Ffbclid%3DIwAR0BBLzssD5BBLzssD5C4IsssD5C4INBzyBC -toBgPYGQpcmElS2Zw-tUX9Ds-Lv4moHoRL64aD53boLRNnG-EuRypp9Y5-xUWHAAyr-kiY8TeI6K3TXV_saMM_7oLpb6WRN60rXcy7nBQdDHlQ-FuEas7U3vGzHdOv5kxp2yHicPso&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **CBDC, **Ứng dụng nhân dân tệ kỹ thuật số được cập nhật lên phiên bản 1.0.19 và Wallet supports search (https://www.ithome.com/0/680/780.htm)(https://l.facebo ok.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ithome.com%2F0%2F680%2F780.htm%3Ffbclid%3DIwAR0rVPII0H2hiD2lcRIh1uC4vcCqNuKmRx2g6-4BymKXIxNji56c2-tk75U&h=AT0wmybnbsTeDsGzugOulh_ibEm0UteudnAypMrzRFqp7hxSh9JzYHFkEFfoR_Bs-vx30LeP9cKAplOTcwjdDq5OJfvO5JQwBveF1NZCrX4zPeq3YkHcbP3YCBt1OynWudK8vhhGdE4zuMXdPwMP&__tn__=-UK-R&c(0)= AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **Bitcoin Layer 2 **mạng Stacks đã **kích hoạt phiên bản 2.1** (https://twitter.com/Stacks/status/1637561639602978816)(https://l.facebook.com/l. php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStacks%2Fstatus%2F1637561639602978816%3Ffbclid%3DIwAR3FUJnDbgIGho4K8-61gUuRNoYsx53qR-M4XVbDBEsWQHDSX0UJVroa6pI&h=AT2AoQ2j0OboqwlvTvLWJmqEHxB_79kuxJ6JkP03Ua-aFlDdWhS5-bHKrvNmM9UUoDy364mTkOHviWNPoce-IGf3YlBFGDa3C2EIU5dQkGdTgPmRn9kIh7M1DliP50sIbYIHWp2mHUzbpUl16p8h&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F 6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) -** RSS3 **will release open platform **Web3 AI** (https://twitter.com/2848/16. u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frss3_%2Fstatus%2F1637363087828480000%3Ffbclid%3DIwAR16O8VGHR4W7XWygALzLUJF7J2DCGGbVQG5ZrSXcNGRq7MsYHRvkaHxIsc&h=AT0wQANO6QIeyF0yNOhYdb_7rX8h6KXZPOyEQv3QPsg-qPncx6FgcGpDPZSoXTTTgt9R3nH-cOaP4TpU7F4t0DB4h5FwhICPAqjijf0eWD_S383IkssbOd2dk1CMu2BTpt7pupWQpml4Xf29zPd7&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – **The Sandbox** có kế hoạch ** deploy Polygon ID** (https://twitter.com/TheSandbox…/status/1637423708393332737)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com %2FTheSandboxGame%2Fstatus%2F1637423708393332737%3Ffbclid%3DIwAR2PcXOgOYy1dTbVmw7RrovNOn_Ezmtuqil1KHqXY59GxeGG1LUvqTKygdQ&h=AT1bVN_3E4Hhw1 bmk7F2aqNUqMRXB5xYwEJ2HRgPjUXGD61KZIUeVmSOM_cirH1CsXoRdRoGCqdiPMxEd0XlE8EgCoeGCjArpD-3XIPZcxfACNa0HVJ7k9CeHTkDc9kPCgHWDm7U1XYDBDz03CKC&__tn__=-UK-R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tA4vSIO1geKqbNsL6c8YT_cB3PYGSByYmSgct061DPdpowPwnyiMHA) – Giao thức Aptos EcoDeFi, **Thala Labs** hợp tác với **LayerZero** để tích hợp MOD và THL thành Token (https://twitter.com /ThalaLabs/status/1636548471380660224)(https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThalaLabs%2Fstatus%2F1636548471380660224%3Ffbclid%3DIwAR2iyG1iGEjwU4tRoRyfYM6NLoK58QA7h_MYdMnKvFKg4SR9h-HlgmuUI44&h=AT3my3Dm1sWuyQDT2zMM1tROKBhIu0kNoSUlG8nw_Hp11IgLeZ9XYl6YNOoERENX8DtzvUgd9AOfTH7urDkLXx9V5oJVfHi4UNFTiqKsujm5fziRY3JjVi2H6oHE7PVwT_duqG2WNoBPCRSGKnw7&__tn__=-UK -R&c(0)=AT1d9ZYu3iLTeVGZSidiBz67PD68FLtQmndA9KMPBTw8hcmyWZ1H6XN7zq16DObiXey4NpMA8F6fkA2XvKDVy5DN779EyGq2iHcIhBA1tYPYPYpNIO6cYPYpNIO06 Released this week in Macro and Crypto markets Image below

Source: Collector

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments